Menu
Blog Roku 2015
pod patronatem

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

Regulamin edycji 2015

REGULAMIN KONKURSU

"Gala Twórców 2015- Blog Roku 2015, Video Roku 2015”

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Gala Twórców 2015- Blog Roku 2015, Video Roku 2015" (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy / wpłacony 7 580 648 zł, NIP 734-00-09-469, zwaną dalej Onet lub Organizatorem.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, z wyłączeniem:

2.1 pracowników Onet oraz podmiotów zależnych od Onet i powiązanych z Onet w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a także innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu wraz z członkami ich najbliższej rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa.

2.2 Właścicieli tych blogów lub kanałów video, które zostały w jakikolwiek sposób nagrodzone lub wyróżnione przez Kapitułę Konkursu lub Organizatora - w edycjach Konkursu Blog Roku (2005-2014), chyba że zgłoszą do Konkursu nowy blog lub kanał video, inny niż ten, który został nagrodzony w poprzednich konkursach. Przez nowy blog lub kanał video rozumie się blog lub kanał video, których adres, czas założenia oraz treść są jednoznacznie różne od bloga lub kanału video nagrodzonego w edycjach Konkursu Blog Roku (2005-2014). Ograniczenie to nie dotyczy właścicieli blogów lub kanałów video, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zdobyli wyróżnienia Jury i nie otrzymali nagród rzeczowych.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać i uczestniczyć w uroczystości wieńczącej Konkurs wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi przed odbiorem nagrody i wysłaniem zaproszenia na uroczystość wieńczącą Konkurs w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

4. Miejscem Konkursu jest terytorium Polski.

5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która posiada i prowadzi blog lub kanał video w języku polskim. Za blog lub kanał video prowadzony w języku polskim uznaje się na potrzeby Konkursu i Regulaminu blog lub kanał video, w którym zdecydowana większość wpisów lub materiałów video opublikowana została w języku polskim. Dopuszczalne jest stosowanie w ramach blogów lub kanałów video krótkich cytatów lub zwrotów w językach obcych. Powyższy zapis o konieczności prowadzenia bloga lub kanału video w języku polskim stosuje się także do blogów i kanałów video, których treść zawiera wyłącznie lub w zdecydowanej większości fotografie, filmy video i inne formy nie zawierające tekstu (tzw. fotoblogi, videoblogi).

6. Blog lub kanał video zgłoszony do konkursu musi mieć przynajmniej jeden autorski wpis lub materiał video opublikowany w 2015 roku. W odniesieniu do tekstów i video zgłoszonych w ramach kategorii Tekst Roku 2015 i Video Roku 2015, tekst lub materiał video zgłoszony do konkursu musi pochodzić z bloga/kanału video i musi być opublikowany w 2015 roku. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden tekst lub video z jednego bloga/kanału video.

7. Na potrzeby Konkursu i Regulaminu za blog uznaje się dziennik (lub inną periodyczną formę wypowiedzi) internetowy, które posiadają łącznie następujące cechy:

a) umożliwiają autorowi umieszczanie datowanych wpisów, wyświetlanych według ustalonej przez niego kolejności (od najnowszych do najstarszych lub odwrotnie);

b) wpisy muszą mieć charakter autorski i być odbiciem osobistych poglądów autora;

c) ich treść jest w całości powszechnie dostępna. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ograniczenie w publicznej dostępności treści bloga, w tym w szczególności ograniczenie dostępu do całości lub części treści bloga poprzez wprowadzenie hasła dostępowego bądź poprzez konieczność dokonania rejestracji lub zalogowania w danym serwisie internetowym w celu zapoznania się z blogiem;

d) posiadają system archiwizowania zamieszczonych wpisów;

e) nie posiadają ograniczeń w użyciu ilości znaków w pojedynczej notce .

7.01 Na potrzeby Konkursu i Regulaminu za kanał video uznaje się dziennik (lub inną periodyczną formę wypowiedzi) internetowy, który posiada łącznie następujące cechy:

a) umożliwia autorowi umieszczanie datowanych materiałów video, wyświetlanych według ustalonej przez niego kolejności (od najnowszych do najstarszych lub odwrotnie);

b) video muszą mieć charakter autorski i być odbiciem osobistych poglądów autora;

c) jego treść jest w całości powszechnie dostępna. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ograniczenie w publicznej dostępności treści kanału, w tym w szczególności ograniczenie dostępu do całości lub części treści kanału poprzez wprowadzenie hasła dostępowego bądź poprzez konieczność dokonania rejestracji lub zalogowania w danym serwisie internetowym w celu zapoznania się z kanałem.

d) posiada system archiwizowania zamieszczonych materiałów.

e) nie posiadają ograniczeń długości video w jednym materiale video. Niezależnie od powyższych warunków do Konkursu można zgłaszać wyłącznie kanały video publikowane w następujących serwisach: youtube, vimeo lub własny, autorski serwis www, nie utworzony w ramach systemu kanałów video.

7.1 W przypadku, gdy zgłaszającym blog lub kanał video do Konkursu jest osoba prawna, jako autora w rozumieniu zapisów pkt. 7 powyżej uznaje się osobę lub osoby fizyczne, która jest autorem danej treści na blogu lub kanale video, działającą na rzecz zgłaszającej blog lub kanał video osoby prawnej;

7.2 Za wpisy, w rozumieniu pkt. 7 powyżej, uznaje się wszelkie treści zamieszczone na blogu lub kanale video, także takie, które nie zawierają tekstu lub materiału video (np. zdjęcia, grafiki).

7.3 W kategorii konkursowej Tekst Roku i Video Roku zgłoszone być mogą teksty pochodzące z blogów lub pojedyncze materiały video pochodzące z kanałów video, powstałe i opublikowane w 2015 roku. Do tej kategorii nie jest stosowane ograniczenie, o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej. Osoba zgłaszająca do Konkursu tekst w kategorii Tekst Roku musi być autorem tekstu, a w kategorii Video Roku musi być autorem materiału video. Można zgłosić wyłącznie tekst mający co najmniej 1000 znaków ze spacjami i maksymalnie 15 tys. znaków ze spacjami w kategorii Tekst Roku, a w kategorii Video Roku można zgłosić wyłącznie materiał video trwający nie krócej niż 16 sekund i nie dłużej niż 30 minut. Teksty muszą być napisane w języku polskim, a materiały video nagrane w języku polskim; zapis pkt. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) blogi i kanały video oraz odpowiednio teksty i materiały video, których treść ma charakter wyłącznie reklamowy, służący promocji danych towarów, usług itp. - np. zawierające w większości kreacje reklamowe nie będące jednocześnie utworami stworzonymi przez właściciela bloga/kanału;

b) blogi prowadzone w ramach systemów mikroblogowych, które posiadają ograniczenia w użyciu liczby znaków w poszczególnej notce, bez względu na treść w nich publikowaną, tj. także w przypadku kiedy w danym systemie mikroblogowym publikowane są treści inne niż tekst (np. zdjęcia);

c) systemy blogowe i video, tj. serwisy internetowe, w ramach których możliwe jest tworzenie i prowadzenie indywidualnych blogów lub kanałów video. (np. http://blog.pl - jest systemem blogowym, http://blog.blog.pl - jest blogiem);

d) blogi lub kanały video, które posiadają forum nie umieszczone bezpośrednio pod wpisami autorskimi, lecz zorganizowane w ramach odrębnego modułu. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż blogi/kanały video posiadające forum umieszczone bezpośrednio pod wpisami autorskimi mogą brać udział w Konkursie;

e) blogi i kanały video, które prowadzone są przez podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, sponsorujące konkurs bądź obejmujące patronat nad Konkursem, jak również blogi i kanały video prowadzone na zlecenie ww. podmiotów;

f) blogi, które założone zostały z wykorzystaniem funkcjonalności serwisów takich jak Facebook, Instagram, Vine itp., w tym w szczególności stanowiące stronę dostępną w ramach serwisu Facebook lub profil dostępny w ramach serwisu Instagram;

9. Zabronione jest zgłaszanie przez jednego Użytkownika dwóch jakichkolwiek blogów lub kanałów video o tej samej treści. Odnosi się to również do fotoblogów.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń nie spełniających powyższych warunków na każdym etapie Konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo przeniesienia danego bloga lub kanału video do kategorii najbardziej odpowiadającej specyfice danego blog lub /kanału video.

11. Zwycięzcami mogą zostać wyłącznie osoby, które są autorami tekstu lub materiału video, właścicielami blogów lub kanałów video nagrodzonych przez Kapitułę Konkursu stosownie do zasad niniejszego Regulaminu.

12. Interoperacyjność treści cyfrowych (aplikacja i pozostałe narzędzia informatyczne Serwisu). Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Organizatora korzystając z adresu e-mail kontakt@blogroku.pl

B. Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronach serwisu Konkursowego http://blogroku.pl w okresie od 9.02.2016 r. do 18.03.2016 r.

C. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych sześciu blogów i sześciu twórców (kanałów) video spośród blogów i twórców (kanałów) video zgłoszonych do udziału w Konkursie w kategoriach tematycznych, jednego Bloga Roku 2015, jednego Twórcy Video Roku 2015 oraz jednego tekstu - Tekstu Roku 2015 pochodzącego z bloga i jednego materiału video – Video Roku 2015 pochodzącego z kanału video, a także wybór zwycięzcy głównego konkursu – Twórcy Roku 2015, wyłonionego spośród wszystkich nominowanych właścicieli blogów i twórców (kanałów) video na podstawie całokształtu obecności w social media. Autorzy najlepszych sześciu blogów i sześciu najlepszych twórców video w poszczególnych kategoriach, autor najlepszego tekstu pochodzącego z bloga i twórca najlepszego video pochodzącego z kanału video oraz autor Bloga Roku, Twórca Video Roku i Twórca Roku (dalej: Zwycięzcy) zostaną nagrodzeni nagrodami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie i aktywne prowadzenie bloga lub kanału video w języku polskim i odpowiednio bycie autorem tekstu lub materiału video opublikowanego na blogu lub kanale video. Miejsce prowadzenia bloga lub kanału video - rodzaj platformy, system blogowy, domeny, w której prowadzony jest blog lub kanał video, nie wpływa na możliwość udziału w Konkursie, co nie uchybia zapisom punktów A7 - A9 Regulaminu.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zarówno blogi, kanały (twórcy) video, materiały video i teksty indywidualne, jak i grupowe. W przypadku blogów/tekstów/kanałów video/materiałów video grupowych osobą zgłaszającą blog/tekst/kanał video/materiał video do Konkursu oraz otrzymującą potencjalną nagrodę jest założyciel bloga/ kanału video lub dowolny autor tekstu/video, tj. osoba, której dane podane zostały w formularzu rejestracyjnym bloga/kanału video istniejącym w platformie/systemie/domenie, w której prowadzony jest blog/kanał video. Onet zastrzega, że nie będzie decydował o rozdziale nagród między współautorów bloga/kanału video grupowego, uprawnionym do odbioru nagrody w takim przypadku jest założyciel bloga/kanału video. W razie sporów lub niejasności co do praw założycielskich do bloga/kanału video Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć dany blog/kanał video z Konkursu na każdym etapie jego trwania. W przypadku grupowego autorstwa tekstu/bloga/kanału video/ materiału video sprzeciw któregokolwiek z współautorów co do uczestnictwa w Konkursie uprawnia Organizatora do usunięcia bloga/tekstu/kanału video/materiału video z Konkursu.

4. Użytkownik, który zostanie nominowany do jednej z nagród w kategoriach tematycznych Blog Roku i Twórca Video Roku, nagrody w kategorii Tekst Roku oraz nagrody w kategorii Video Roku, otrzyma powiadomienie o tym fakcie, wysłane pocztą elektroniczną przez przedstawiciela Organizatora. W odpowiedzi jest zobowiązany do przesłania swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego, wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy zgłaszaniu bloga/kanału video/tekstu/materiału video do Konkursu.

5. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego pseudonimu internetowego, adresu bloga lub kanału video, adresów kanałów w mediach społecznościowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz imienia i nazwiska na stronach serwisu Konkursowego.

6. Każdy ze Zwycięzców zobowiązuje się do umieszczenia w okresie Konkursu na stałe na stronie głównej swojego bloga/kanału video graficznego oznaczenia zwycięstwa w Konkursie prowadzącego do stron serwisu Konkursowego, przygotowanych i przesłanych przez Onet.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności tych podanych w punkcie C. 4 i C.5:

7.1 jeśli dotyczyć to będzie Zwycięzcy w kategorii tematycznej lub w kategorii Tekst Roku lub Video Roku, wyłonionego w efekcie oceny Jurora w danej kategorii, to nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu, wytypowanemu przez tego Jurora;

7.2. jeśli dotyczyć to będzie Zwycięzcy wyłonionego w efekcie oceny Kapituły Konkursu, to nagroda pozostaje do dyspozycji Komisji Konkursowej.

D. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wybraniu 6 najlepszych blogów i 6 najlepszych twórców (kanałów) video, w tym założyciela bloga lub twórcy video, który uzyska nagrodę Twórca Roku 2015, Twórca Video Roku 2015, Blog Roku 2015 oraz najlepszego tekstu zgłoszonego do kategorii Tekst Roku i najlepszego materiału video zgłoszonego do kategorii Video Roku. Konkurs będzie przebiegał w 3 głównych etapach:

- zgłaszania blogów, twórców video, tekstów i materiałów video;

- głosowania - nominowania blogów, twórców video, tekstów i materiałów video do oceny przez Kapitułę Konkursu,

- oceny blogów, kanałów video, tekstów i materiałów video przez Kapitułę Konkursu

1.1. W dniach od 9.02.2016 od godz. 15.00 do 23.02.2016 do godz. 12.00 trwać będzie I etap zgłaszania blogów, twórców video, tekstów i materiałów video do Konkursu.

1.2 Wszystkie zgłoszone i nie wykluczone z Konkursu blogi i twórcy video oraz materiały video i teksty przejdą do jego II etapu - głosowania - nominowania blogów, twórców video, tekstów i materiałów video. Będzie on polegać na głosowaniu SMS na dany blog/twórcę video/tekst/materiał video spośród wszystkich zgłoszonych w I etapie i nie wykluczonych z Konkursu blogów, twórców video, tekstów i materiałów video. W jego efekcie do kolejnego etapu Konkursu - oceny blogów, twórców video, tekstów i materiałów video przez Kapitułę Konkursu - przejdą blogi, twórcy video, teksty i materiały video, które otrzymają największą liczbę głosów w swoich kategoriach tematycznych (blogi i twórcy video) lub po prostu największą liczbę głosów (tekst roku, video roku). Liczba zakwalifikowanych do kolejnego etapu blogów, twórców video, tekstów i materiałów video określa pkt. 1.3 poniżej. Etap Konkursu opisany w niniejszym punkcie trwać będzie w czasie 23.02.2016 godz. 15.00 – 1.03.2016 godz. 12.00.

1. 3 W efekcie głosowania - nominowania blogów i twórców video - w każdej z 6 kategorii tematycznych blogów powstanie lista 10 blogów, , które zdobyły największą liczbę głosów, w każdej z 6 kategorii tematycznych twórców video powstanie lista 10 twórców video, którzy zdobyli największą liczbę głosów oraz odrębnie 30 tekstów i 30 materiałów video, które zdobyły największą liczbę głosów. Przejdą one do III etapu Konkursu - oceny blogów i kanałów przez Kapitułę Konkursu. Etap Konkursu opisany w niniejszym punkcie rozpocznie się 1.03.2016 o godz. 15.00.

1.3.1 Ocena blogów przez Kapitułę Konkursu:

Juror - znawca danej kategorii - otrzyma listę 10 blogów i 10 twórców (kanałów) video z odpowiadającej mu kategorii tematycznej. Każdy z Jurorów, spośród blogów lub twórców video przedstawionych mu, wybierze 3 blogi i 3 twórców (kanały) video, które nominowane będą do Nagrody Głównej Twórca Roku 2015 i Nagród II stopnia (Blog Roku 2015 i Twórca Video Roku 2015).

Spośród 3 wytypowanych przez siebie blogów lub twórców video, Juror wskaże jednego bloga lub twórcę video, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej. Juror może także nie wskazywać zwycięzcy danej kategorii tematycznej, w takim wypadku Juror poprzestanie na nominowaniu 3 blogów/twórców video, stosownie do zapisów powyższych.

Wszystkie blogi i twórcy video Nominowane przez Jurorów, w łącznej liczbie 36, przejdą do 2 etapu oceny przez Kapitułę Konkursu, tzn. zostaną przedstawione wszystkim członkom Kapituły. Następnie zostaną poddane ocenie na spotkaniu Kapituły. Efektem będzie wybór najlepszego twórcy i przyznanie mu tytułu Twórcy Roku 2015, bloga i przyznanie mu tytułu Bloga Roku 2015 oraz twórcy video i przyznanie mu tytułu Twórcy Video Roku 2015. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs.

1.3.2 Ocena tekstów i materiałów video przez Kapitułę Konkursu.

Juror powołany przez Organizatora do oceny tekstów lub materiałów video otrzyma listę 30 tekstów lub materiałów video, które w poprzednim etapie otrzymały najwięcej głosów w drodze głosowania SMS-owego.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie tekstów lub video, Juror wskaże jeden tekst lub jedno video, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii. Juror może także nie wskazywać zwycięzcy danej kategorii, w takim wypadku Juror poprzestanie na nominowaniu 3 tekstów/ materiałów video, stosownie do zapisów powyższych.

2. Szczegółowe zasady obowiązujące w poszczególnych etapach Konkursu zostały opisane w innych punktach tego Regulaminu. Ocenie podlegać będzie zarówno treść zamieszczona na blogu/kanale video przed jego zgłoszeniem do Konkursu, jak i w jego trakcie.

3. W przypadku wykluczenia danego bloga, twórcy video, tekstu lub materiału video z Konkursu po przejściu przez niego do etapu Konkursu, w którym glosowaniu poddawana jest ograniczona liczba blogów. twórców video, tekstów i materiałów video, na jego miejsce nie będzie powoływany inny blog/ twórca video / tekst / materiał video.

E. Zasady zgłaszania blogów, twórców video, tekstów i materiałów video do Konkursu

1. Etap zgłaszania blogów, twórców video, tekstów i video będzie trwał od 9.02.2016 od godz. 15.00 do 23.02.2016 do godz. 12.00. Dla zachowania terminu decydujące jest dotarcie zgłoszenia do Organizatora.

2. Zgłoszone blogi i kanały video mogą być tworzone w ramach dowolnego systemu blogowego/video, platformy, własnej domeny opisanych w pkt A7 Regulaminu. Zgłoszone teksty mogą pochodzić z dowolnego bloga a materiały video z dowolnego kanału opisanych w pkt A7 Regulaminu.

3. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest prowadzenie bloga lub kanału video w języku polskim, stosownie do wyżej opisanych zasad.

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie blogi i kanały video spełniające definicję wymienioną w pkt A.7 Regulaminu i spełniające pozostałe wymogi wskazane w Regulaminie.

5. Blog lub kanał video może zostać zgłoszony do Konkursu wyłącznie przez swojego założyciela.

6. Zgłaszanie bloga, kanału video, tekstu i video do Konkursu odbywa się z poziomu strony Konkursowej blogroku.pl. Zgłoszenie to wymaga:

6.1. dookreślenia tego, czego dotyczy zgłoszenie, tj. blog, twórca video, tekst czy video (pojedynczy materiał video);

6.2. podania następujących danych: adres bloga/kanału video, tytuł bloga/kanału video, opis bloga/kanału video, adres e-mail założyciela bloga/kanału video; odpowiednio: adres tekstu/materiału video, tytuł tekstu/materiału video, opis tekstu/materiału video, adres e-mail autora/video oraz adresów kanałów społecznościowych zgłaszającego dla jego bloga/kanału video (np. Facebook, Instagram, Twitter, inne) w przypadku uczestników zainteresowanych nagrodą główną dla Twórcy Roku 2015. W przypadku niepodania swoich kanałów społecznościowych, uczestnik nie będzie brany pod uwagę do w procedurze przyznania nagrody Twórca Roku 2015; nie wpływa to na uczestnictwo w Konkursie w pozostałym zakresie.

6.2.1 adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z uczestnikiem Konkursu odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem podanego adresu e-mail;

6.2.2 uzupełnienie zgłoszenia o tytuł i opis bloga/tekstu/kanału twórcy (kanału) video/video jest możliwe tylko i wyłącznie na etapie zgłaszania bloga/twórcy (kanału) video/tekstu/video. Po wysłaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie nie ma możliwości usunięcia lub modyfikacji opisu.

6.3 w przypadku bloga/twórcy (kanału) video wybrania jednej z kategorii tematycznych dla blogów lub twórców (kanałów) video:

- w przypadku blogów: Kulinarne, Pasje i Twórczość, Podróże, Publicystyka,, Specjalistyczne, Styl Życia;

- w przypadku twórców (kanałów) video: Gaming, Lifestyle, Popularnonaukowe, Poradnikowe, Rozrywka, Vlog;

najbardziej odpowiadającej treści bloga/twórcy (kanału) video.

6.3.1 Raz wybranej kategorii nie można już zmienić. Treść bloga lub kanału video musi być zgodna z kategorią tematyczną, do której zgłaszany jest blog/twórca (kanał) video. Blogi/twórcy (kanały) video, które nie spełniają tego warunku mogą zostać usunięte z listy blogów/twórców (kanałów) video biorących udział w Konkursie i zostać wykluczone z udziału w nim lub przeniesione do właściwej kategorii przez Komisję Konkursową, na każdym etapie jego trwania.

6.4 Potwierdzenia zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe opublikowanie na blogu, kanale video, stronie tekstu lub materiału video kodu weryfikującego.

6.4.1 Bezpośrednio po zgłoszeniu bloga, twórcy (kanału) video, tekstu lub materiału video do Konkursu, system przesyła na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, kod weryfikujący w postaci linku. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie, że osoba zgłaszająca blog, kanał video, tekst lub materiał video do Konkursu jest właścicielem tych treści. Otrzymany kod jest unikalny - różny dla każdego z blogów/twórców (kanałów) video/tekstów/materiałów video. Założyciel bloga/ twórca (kanału) video lub autor tekstu/materiału video zgłaszanego do Konkursu jest zobowiązany do opublikowania go na swoim blogu/na stronie tekstu/kanału video/materiału video, w taki sposób, aby był on stale obecny na stronie głównej bloga/kanału video/tekstu/materiału video. Dopuszczone sposoby publikacji, to:

- umieszczenie przedmiotowego linku na liście linków;

- lub w treści stale obecnej notki / materiału video;

- lub w inny sposób, gwarantujący, że dokonała tego osoba będąca właścicielem bloga/kanału video.

System sprawdza zgodność opublikowanego kodu z adresem bloga/kanału video/tekstu/materiału video. Otrzymany kod jest ważny przez 24 godziny. Jeśli w wymaganym czasie właściciel bloga/kanału video lub autor tekstu/materiału video nie opublikuje kodu lub zrobi to w sposób nieprawidłowy, to zgłoszenie udziału bloga/kanału video/tekstu/materiału video do Konkursu traci ważność.

6.4.2 Warunkiem dopuszczenia bloga/twórcy (kanału) video/tekstu /materiału video do Konkursu jest jego pozytywna weryfikacja. Po jej przeprowadzeniu założyciel zgłaszanego bloga/kanału video lub autor tekstu/materiału video otrzymuje:

- mail z potwierdzeniem udziału w Konkursie;

- unikalny numer, konieczny do głosowań SMS;

- link do strony zawierającej banery do pobrania. Umieszczenie ich na blogach/kanałach video / na stronach tekstu / materiału video biorących udział w Konkursie nie jest obligatoryjne.

6.4.3 W przypadkach, w których stwierdzone zostanie, po pozytywnej weryfikacji, że kod weryfikujący został umieszczony na blogu/kanale video/stronie tekstu / materiału video w sposób niegwarantujący, że dokonała tego osoba będąca właścicielem bloga/kanału video lub autorem tekstu/materiału video, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia bloga/twórcy (kanału) video/tekstu/materiału video z Konkursu na każdym etapie jego trwania.

6.4.4 Blogi i twórcy (kanały) video dopuszczone do udziału w Konkursie są przedstawiane w serwisie Konkursowym http://blogroku.pl, na stronach wybranej kategorii tematycznej. Teksty i materiały video prezentowane będą w dwóch zbiorczych kategoriach.

6.4.5 Prezentacja bloga/twórcy (kanału) video/tekstu/materiału video w serwisie Konkursowym uzupełniana jest o grafikę, załączaną podczas zgłoszenia przez właściciela bloga/kanału video. Nie ma możliwości zamiany grafiki na inną na żadnym późniejszym etapie konkursu. Teksty i materiały video prezentowane mogą być w serwisie konkursowym w całości lub we fragmentach/fragmencie.

6.4.6 Właściciel bloga/twórca (kanału) video i autor tekstu/materiału video, zgłaszając się do Konkursu potwierdza, iż treści prezentowane na blogu/kanale video lub w tekście/materiale video nie naruszają obowiązujących przepisów ani jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś osoby których wizerunki upubliczniono w treści bloga/kanału video/tekstu/materiału video wyraziły na to stosowną zgodę. Właściciel bloga/twórca (kanału) video i autor tekstu/materiału video upoważnia jednocześnie Organizatora do wykorzystania bloga/kanału video/tekstu/materiału video i jego treści w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

6.4.7 Właściciel bloga lub kanału video oraz autor tekstu lub materiału video, zgłaszając go do Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez zamieszczenie zrzutu z bloga/kanału video/tekstu/materiału video na stronie konkursowej, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze zaakceptowanej przez właściciela bloga/kanału video/tekstu/materiału video ugody odszkodowań. Organizator zobowiązany jest poinformować właściciela bloga/kanału video i autora tekstu/materiału video o zgłoszeniu ww. roszczeń przez osoby trzecie.

7. Zakończenie etapu zgłaszania blogów/twórców (kanałów) video/tekstów/materiałów video nastąpi 23.02.2016 o godzinie 12.00.

8. Przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia danego bloga/twórcy (kanału) video/tekstu/materiału video do Konkursu nie oznacza, iż nie może on zostać w trakcie trwania Konkursu z niego wykluczony - dotyczy to sytuacji, w których blog/kanał video/tekst/materiał video w okresie trwania Konkursu zostanie zmieniony lub uzupełniony o treści sprzeczne z Regulaminem bądź w sytuacji, w których roszczenia osób trzecich dotyczące bloga/kanału video/tekstu/materiału video zostaną ujawnione po przyjęciu bloga/kanału video/tekstu/materiału video do Konkursu. Podobnie zakwalifikowanie bloga/kanału video do danej kategorii nie oznacza, iż nie może on zostać przeniesiony przez Organizatora do innej kategorii, w sytuacji dokonania zmiany treści bloga/kanału video w okresie trwania Konkursu lub w innych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach.

9. Autor tekstu lub materiału video, który przejdzie to trzeciego etapu Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do publikowania tekstu/materiału video w serwisach internetowych należących do Organizatora, każdorazowo z podaniem nazwiska autora tekstu/materiału video lub pseudonimu w przypadku, gdy autor opatrzył tekst/materiał video pseudonimem.

F. Zasady prowadzenia blogów / twórców (kanałów) video Konkursowych

1. Uczestnik Konkursu ma dowolność wyboru tematu treści publikowanych w blogu/na kanale video. Istotna jest jednak ich zgodność z wybraną kategorią tematyczną oraz nienaruszanie zasad opisanych w pkt. F2 tego Regulaminu.

2. Treść i forma zgłaszanych do Konkursu blogów/twórców (kanałów) video/tekstów/materiałów video nie może naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz dobrych obyczajów i uczuć, w tym w szczególności uczuć religijnych, osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie, na każdym etapie Konkursu, prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie blogów/twórców (kanałów) video/tekstów/ materiałów video naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności określone w pkt. F. Wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych blog/twórca video/tekst/materiał video nie może być ponownie zgłoszony.

G. Zasady głosowania - nominowania blogów/twórców video/tekstów/materiałów video

1. Głosowanie - nominowanie blogów/twórców video/tekstów/materiałów video do oceny przez Kapitułę Konkursu.

1.1. W dniu 23.02.2016 o godzinie 15.00 rozpocznie się II etap Konkursu - głosowanie - nominowanie blogów/twórców video/tekstów/materiałów video do oceny przez Kapitułę Konkursu.

1.2. Wszystkie blogi/twórcy video/teksty/materiały video zgłoszone do udziału w Konkursie i niewykluczone z Konkursu do momentu rozpoczęcia głosowania zostaną poddane głosowaniu - nominowaniu do oceny przez Kapitułę Konkursu. Nie oznacza to, iż blogi/kanały video/teksty/materiały video poddane głosowaniu nie mogą zostać usunięte z Konkursu w przypadku złamania zapisów Regulaminu.

1.3 Każdy z blogów/twórców video/tekstów/materiałów video biorących udział w Konkursie otrzyma unikalny numer przyznany po pozytywnej weryfikacji i przesłany w mailu potwierdzającym ją. Numer ten składać się będzie z litery - symbolu kategorii (A – F w przypadku blogów, G, H, J, K, L, M w przypadku twórców video, T w przypadku tekstu oraz V w przypadku materiału video) oraz ciągu 1 - 5 cyfr odpowiadającemu kolejności potwierdzonego zgłoszenia bloga/twórcy video/tekstu/materiału video do Konkursu w wybranej kategorii. Numer ten będzie również wyświetlany na stronach serwisu Konkursowego obok adresu bloga/twórcy video/tekstu/ materiału video.

1.4 Głosowanie będzie polegać na wysłaniu SMS na numer, który zostanie podany do wiadomości w momencie rozpoczęciu tego etapu Konkursu. W treści SMS konieczne będzie podanie unikalnego numeru bloga/twórcy video/tekstu/materiału video, na który oddawany będzie głos.

1.5 Udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci operatora telefonii komórkowej działającego bezpośrednio w Polsce.

1.6 W głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba, przy zastosowaniu zasady, że z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog/twórcę video/tekst/ materiał video. Można oddać z jednego numeru głos zarówno na blog, twórcę video, tekst i materiał video.

1.6.1 Po oddaniu głosu na dany blog, twórcę video, tekst lub materiał video z danego numeru telefonu nie można zagłosować ponownie na ten sam blog, twórcę video, tekst lub materiał video.

1.6.2 Po oddaniu głosu na dany blog/twórcę video/tekst/materiał video z danego numeru telefonu, możliwe jest oddanie z wykorzystaniem tego numeru telefonu, głosu na inne blogi, kanały video, teksty i materiały video.

1.7 W efekcie tego głosowania do kolejnego etapu Konkursu - oceny blogów i twórców video przez Kapitułę Konkursu - przejdą blogi i kanały video, które otrzymają największą liczbę głosów. W każdej z kategorii powstanie lista takich 10 blogów oraz 10 twórców video.

W przypadku głosowania na teksty i video – do kolejnego etapu Konkursu – oceny tekstów i video przez Kapitułę Konkursu – przejdą teksty i materiały video, które otrzymają największą liczbę głosów. Pod ocenę Kapituły w kategorii Tekst Roku trafi 30 tekstów a w kategorii Video Roku trafi 30 materiałów video.

2. Liczba głosów otrzymanych przez poszczególne blogi i twórców video zostanie wyświetlona w serwisie blogroku.pl za pomocą specjalnych oznaczeń graficznych, według następujących zasad:

- Jeżeli blog/twórca video/tekst/materiał video otrzyma od 1 do 5 głosów - 1 oznaczenie

- Jeżeli blog/twórca video/tekst/materiał video otrzyma od 6 do 50 głosów - 2 oznaczenia

- Jeżeli blog/twórca video/tekst/materiał video otrzyma od 51 do 250 głosów - 3 oznaczenia

- Jeżeli blog/twórca video/tekst/materiał video otrzyma od 251 do 1000 głosów - 4 oznaczenia

- Jeżeli blog/twórca video/tekst/materiał video otrzyma od 1001 do 5000 głosów - 5 oznaczeń.

Rankingi blogów /twórcówvideo /tekstów / materiałów video oraz ilość głosów otrzymanych przez poszczególne blogi/twórców video/teksty/materiały video będą aktualizowane 2 razy w ciągu 24 godzin, o godz. 0:00 oraz 12.00.

3. Koszt SMS -owego głosu to 1,23 PLN brutto (z VAT)

W przypadku przesłania SMS-owego głosu spoza terenu Polski operator sieci GSM może naliczyć dodatkową opłatę roamingową zgodnie z taryfą danego operatora. Opłata taka nie wchodzi w skład kosztu SMS-a Premium wykorzystywanego w Konkursie, wskazanego powyżej.

4. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego numeru telefonu. Zabronione jest także zwiększanie ilości głosów przez nie wynikające ze zwykłych potrzeb zwiększanie ilości posiadanych numerów telefonicznych, wyłącznie w celu oddania głosów w Konkursie (np. zakup nienaturalnie dużej ilość kart sim pre-paid wyłącznie w celu oddawania głosów w Konkursie).

Komisja Konkursowa zastrzega sobie również prawo do wykluczenia danego bloga/twórcy video/tekstu/materiału video z Konkursu w przypadku oferowania przez jego autora bądź osoby trzecie korzyści w zamian za oddanie głosów na ten blog/twórcę video/tekst/materiał video. Indywidualną decyzję w powyższym zakresie podejmować będzie Komisja Konkursowa.

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto bloga/twórcy video/tekstu/materiału video głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad głosowania Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego bloga/twórcy video/tekstu/materiału video z Konkursu.

6. Poza przypadkami wskazanymi w obowiązujących przepisach Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysłanych SMSów, także w przypadku wykluczenia danego bloga/twórcy video/tekstu/ materiału video z Konkursu z powodów określonych w Regulaminie.

H. Zasady oceny blogów i twórców video przez Kapitułę Konkursu

1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą znawcy tematów powiązanych z kategoriami tematycznymi Konkursu. Każdy z Jurorów jest więc opiekunem jednej z kategorii tematycznych. I tak:

Blog Roku - kategorie:

Kulinarne: Wojciech Modest Amaro

Podróże: Hubert Urbański

Publicystyka: Robert Biedroń

Pasje i Twórczość: Mela Koteluk

Specjalistyczne: Paweł Zielewski

Styl Życia: Dorota Wellman

Twórca Video Roku – kategorie:

Gaming: Marcin Momot

Popularnonaukowe: Karol Wójcicki

Poradnikowe: Urszula Chincz

Rozrywkowe: Katarzyna Kwiatkowska

Lifestyle: Anna Dereszowska

Vlog: Jarosław Kuźniar

Tekst Roku: Tomasz Raczek

Video Roku: Patryk Vega

2. W trakcie konkursu zostanie ocenionych 60 blogów i 60 twórców video - po 10 najlepszych z każdej kategorii tematycznej - przez Kapitułę Konkursu. Juror otrzyma listę 10 blogów lub twórców video z odpowiadającej mu kategorii tematycznej. Każdy z Jurorów, spośród blogów / twórców video przedstawionych mu, wybierze 3 blogi lub 3 twórców video, które nominowane będą do nagrody w kategorii oraz nagrody Bloga Roku 2015 lub Twórcy Video Roku 2015 oraz nagrody głównej – Twórcy Roku 2015.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie blogów lub twórców video, Juror Kapituły Konkursu - znawca danej kategorii, wskaże jednego bloga lub twórcę video, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej. Juror może także nie wskazywać zwycięzcy danej kategorii tematycznej, w takim wypadku Juror poprzestanie na nominowaniu 3 blogów lub kanałów video, stosownie do zapisów powyższych.

Równolegle będzie trwać ocena 30 tekstów i 30 materiałów video, które zdobyły największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych do kategorii Tekst Roku lub Video Roku.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie tekstów i video, Juror Kapituły Konkursu - znawca danej kategorii, wskaże jeden tekst lub jeden materiał video, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii. Juror może także nie wskazywać zwycięzcy danej kategorii, w takim wypadku Juror poprzestanie na nominowaniu 3 tekstów lub 3 materiałów video, stosownie do zapisów powyższych.

3. Lista blogów, kanałów video, tekstów i materiałów video Nominowanych przez Jurorów Kapituły Konkursu zostanie przedstawiona 11.03.2016 na stronach serwisu Konkursowego blogroku.pl.

4. Blogi i twórcy video Nominowani przez Jurorów Kapituły Konkursu, w łącznej liczbie 36, przejdą do 2 etapu oceny przez Kapitułę Konkursu, tzn. zostaną przedstawione wszystkim członkom Kapituły. Następnie zostaną poddane ocenie na spotkaniu Kapituły. Efektem będzie wybór najlepszego bloga lub twórcy video i przyznanie mu tytułu: Twórca Roku 2015 oraz wybór jednego bloga, który otrzyma tytuł Blog Roku 2015 i jednego twórcy video, który otrzyma tytuł Twórca Video Roku 2015.

5.1 Kryteria oceny blogów i twórców video przez Kapitułę Konkursu:

- Treść bloga/kanału twórcy video - wybór tematów, sposób prezentacji, nieszablonowość, język;

- Blogi i kanały twórców video tematyczne - zgodność z tematem, sposób ujęcia tematu;

- Ogólny wygląd bloga/kanału video - klimat, estetyka, spójność grafiki z treścią bloga/kanału twórcy video.

5.2 Kryteria oceny tekstów i materiałów video:

- Dobór tematu,

- nieszablonowość,

- poprawność językowa.

6. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru Twórcy Roku 2015, Bloga Roku 2015, Twórcy Video Roku 2015 należy wyłącznie do Kapituły Konkursu, a decyzja w sprawie wyboru Tekstu Roku 2015 i Video Roku 2015 oraz zwycięzców w 6 kategoriach tematycznych Blog Roku i 6 kategoriach tematycznych Twórca Video Roku do Jurorów dla danej kategorii.

I. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w następujący sposób:

1. 1. Zwycięzcy - zdobywca tytułu Twórca Roku 2015, zdobywcy tytułu Blog Roku 2015 i Twórca Video Roku 2015 wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, Zwycięzcy - zdobywcy tytułu Blog Roku 2015 oraz Twórca Video Roku 2015 w kategoriach tematycznych, zdobywca tytułu Tekst Roku 2015 oraz Video Roku 2015 zostaną przedstawieni w dniu 18.03.2016 w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs.

J. Uroczystość wieńcząca Konkurs

1. Konkurs zostanie zakończony uroczystością, w trakcie trwania której wręczone zostaną nagrody. Odbędzie się ona 18.03.2016.

2. Gośćmi uroczystości będą właściciele Blogów i Twórcy Video Nominowani w poszczególnych kategoriach tematycznych przez Jurorów do nagrody Blog Roku 2015 i Twórca Video Roku 2015 czyli wybrani przez poszczególnych Jurorów do drugiego etapu oceny przez całość Kapituły Konkursu oraz – nominowani do tytułu Tekst Roku 2015 i Video Roku 2015.

3. W trakcie trwania uroczystości ogłoszone zostaną wyniki oceny Kapituły Konkursu, czyli zostaną przedstawieni:

3.1 Zwycięzca - zdobywca tytułu Twórca Roku 2015 wyłoniony przez Kapitułę Konkursu;

3.2 Zwycięzca - zdobywca tytułu Blog Roku 2015 wyłoniony przez Kapitułę Konkursu;

3.3. Zwycięzca – zdobywca tytułu Twórca Video Roku 2015 wyłoniony przez Kapitułę Konkursu;

3.4 Zwycięzcy - zdobywcy tytułów Najlepszych Blogów i Twórców Video w kategoriach tematycznych wyłonieni przez poszczególnych Jurorów - ekspertów w poszczególnych kategoriach;

3.5. Zwycięzca – zdobywca tytułu Tekst Roku 2015 wyłoniony przez Jurora – eksperta w tej kategorii;

3.6. Zwycięzca – zdobywca tytułu Video Roku 2015 wyłoniony przez Jurora – eksperta w tej kategorii;

3.7. Laureaci wyróżnień specjalnych, o ile zostaną one przyznane.

4. Onet zwraca koszty dojazdu i powrotu z uroczystości, o ile podróż odbywa się na terenie Polski (środek transportu - PKP - 2 kl.) oraz zapewnia ewentualny nocleg w trakcie trwania imprezy gościom, tj.:

4.1. właścicielom Blogów i Twórcom Video Nominowanym przez Jurorów do nagrody Blog Roku 2015 oraz Twórca Video Roku 2015;

4.2 Właścicielom blogów i twórcom video nominowanym przez Jurorów w poszczególnych kategoriach tematycznych oraz autorom nominowanych tekstów w przypadku kategorii Tekst Roku 2015 i nominowanym twórcom materiałów video w przypadku kategorii Video Roku 2015;

4.3 Laureatom Wyróżnień Specjalnych;

4.4 Celem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w pkt. 4 należy dostarczyć do Organizatora odpowiednie bilety w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty uroczystości wieńczącej Konkurs tj. od 18.03.2016 roku. W przypadku nie dostarczenia biletów w tym terminie, nie zostanie dokonany zwrot ww. kosztów przejazdu.

4.5 Zwrot kosztów opisany powyżej nie odnosi się do właścicieli blogów lub twórców video bądź zwycięzców Konkursu będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi posiadającymi miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie Warszawy.

5. Szczegóły organizacyjne związane z uroczystością, tj. miejsce, godzina rozpoczęcia zostaną przesłane gościom uroczystości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

K. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

1.1. Nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursu:

1.1.1 Nagroda Główna: Tytuł Twórca Roku 2015 oraz samochód Suzuki Swift o wartości 47180 zł brutto, voucher na wycieczkę o wartości 6000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, głośnik BeoPlay A6 o wartości 4500 zł brutto voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania oraz nagroda pieniężna w wysokości 6560 zł.

Dodatkowo: możliwość wzięcia udziału w kampanii autopromocyjnej Onet o wartości 200.000 zł netto dotyczącej blogów twórców blogów i/lub video z wykorzystaniem wizerunku zwycięzcy w kategorii Twórca Roku 2015;

1.1.2. Dwie Nagrody II stopnia: tytuł Blog Roku 2015 oraz Twórca Video Roku 2015 oraz dla każdego zwycięzcy nagrody II stopnia: voucher o wartości 5000 zł brutto na do wykorzystania w salonach W.Kruk, voucher na wycieczkę o wartości 8000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, głośnik BeoPlay A6 o wartości 4500 zł brutto, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania oraz nagroda pieniężna w wysokości 2141 zł.

Dodatkowo: możliwość wzięcia udziału w kampanii autopromocyjnej Onet o wartości 100.000 zł netto dotyczącej twórców blogów i/lub videoblogów z wykorzystaniem wizerunku zwycięzcy w kategorii Blog Roku 2015 i Twórca Video Roku 2015.

1.2. 12 nagród w kategoriach tematycznych:

1.2.1 Kategoria Kulinarne: Tytuł Blog Roku 2015 w kategorii Kulinarne oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.2 Kategoria Podróże: Tytuł Blog Roku 2015 w kategorii Podróże oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.3 Kategoria Styl Życia: Tytuł Blog Roku 2015 w kategorii Styl Życia oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.4 Kategoria Publicystyka: Tytuł Blog Roku 2015 w kategorii Publicystyka oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.5 Kategoria Pasje i twórczość: Blog Roku 2015 w kategorii Pasje i twórczość oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.6 Kategoria Specjalistyczne: Blog Roku 2015 w kategorii Specjalistyczne oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.7 Kategoria Gaming: Tytuł Twórca Video Roku 2015 w kategorii Gaming oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.8 Kategoria Popularnonaukowe: Tytuł Twórca Video Roku 2015 w kategorii Popularnonaukowe oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.9 Kategoria Poradnikowe: Tytuł Twórca Video Roku 2015 w kategorii Poradnikowe oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.10 Kategoria Rozrywka: Tytuł Twórca Video Roku 2015 w kategorii Rozrywka oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.11 Kategoria Lifestyle: Tytuł Twórca Video Roku 2015 w kategorii Lifestyle oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.12 Kategoria Vlog: Tytuł Twórca Video Roku 2015 w kategorii Vlog oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.13. Kategoria Tekst Roku: Tytuł Tekst Roku 2015 oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

1.2.14. Kategoria Video Roku: Tytuł Video Roku 2015 oraz voucher na wycieczkę o wartości 3000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1960 zł brutto na weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Bania, słuchawki BeoPlay H2 o wartości 900 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 645 zł.

2. Wszystkie nagrodzone blogi i twórcy video będą promowani na stronach serwisu Konkursowego blogroku.pl

3. Wartość każdej nagrody przekazanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów.

4. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Konkursie płatnikiem podatku od tej nagrody, wymienionego w pkt. K5 jest Onet. W takiej sytuacji wydanie Nagród nastąpi po pobraniu przez Onet podatku od Uczestnika. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba prawna, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie związanym z udziałem w Konkursie, nagroda w konkursie stanowi dla przychód z tej działalności a Zwycięzca zobowiązany jest opodatkować ją wraz innymi przychodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stosownie do wybranej formy opodatkowania)

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę równowartości nagród.

6. Uprawnienie do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

L. Odbiór nagród

Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzcy muszą spełnić następujące warunki:

1. Nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursu - nagroda dla Twórcy Roku 2015, Bloga Roku 2015, Twórcy Video Roku 2015, nagród Blog Roku 2015 w kategoriach tematycznych i Twórca Video Roku 2015 w kategoriach tematycznych, nagrody dla Video Roku 2015 oraz nagrody dla Tekstu Roku 2015:

1.1. O uzyskaniu Nominacji do Nagród Głównych przyznawanych przez Kapitułę Konkursu uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który został podany w formularzu zgłaszania bloga/twórcy (kanału) video do Konkursu. Powiadomienia zostaną wysłane w ciągu 24 godzin od ogłoszenia listy nominowanych.

1.2. W ciągu 48 godzin po wysłaniu przez Onet potwierdzenia przydzielenia nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres kontakt@blogroku.pl możliwości przyjęcia nagrody.

1.3. Potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody musi dodatkowo zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres bloga/kanału video, numer telefonu oraz pełny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy)

1.4. Potwierdzenie musi zostać wysłanie z konta poczty elektronicznej, które zostało podane w formularzu zgłaszania bloga/twórcy video do Konkursu.

1.5. Jeśli potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody nie nastąpi w określonym terminie, a blog lub twórca video zostanie nagrodzony, to utrzymuje on przyznane - tytuł oraz promocję na stronach serwisu blogroku.pl. Nagrody rzeczowe pozostają do dyspozycji Komisji Konkursowej.

2. Jeżeli Zwycięzca ma adres zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do celów podatkowych przed odebraniem nagrody zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju zamieszkania (lub numer dokumentu tożsamości wydany w państwie zamieszkania) dokładny adres zamieszkania

3. Uczestniczenie w uroczystości wieńczącej Konkurs jest pożądane, ale nie jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody.

4. Ewentualna wysyłka nagród odbędzie się na koszt Onet

M. Komisja Konkursowa.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i przebiegu głosowania, powołana została Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej weszły osoby delegowane przez Onet. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w kwestii zgodności zgłoszonych do Konkursu blogów, twórców video, tekstów oraz materiałów video z Regulaminem i ewentualnego odrzucenia zgłoszonych do Konkursu blogów, twórców video, tekstów oraz materiałów video. Ewentualne odrzucenie bloga, twórcy video, tekstu lub materiału video z przyczyn regulaminowych może mieć miejsce na każdym etapie Konkursu. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

N. Postanowienia końcowe.

1. Onet zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w obowiązujących przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu Onet może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku weryfikacji, czy osoba nie jest wyłączona od udziału w Konkursie w myśl pkt. A2 i A3. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody, jak również uprawnia do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie blogów, twórców video, autorów tekstów oraz materiałów video, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad określonych w niniejszym regulaminie Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 10. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Onet do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim Nagród.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

5. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Onet na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronach internetowych serwisu Konkursowego blogroku.pl.

8. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

9. Prawo do odstąpienia

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2015 o prawach konsumenta (Dz.U. 2015 r. poz. 827) Uczestnikowi Konkursu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi (uczestnictwa w Konkursie). Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a w każdym razie w ciągu w 14 dni od daty zawarcia umowy (przystąpienia do Konkursu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone wg treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres kontakt@blogroku.pl.

10. Możliwość pozasądowa i sądowa rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Spory pomiędzy Onet a konsumentem (Uczestnikiem Konkursu) dotyczące Konkursu mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11. Informacje o kodeksach dobrych praktyk, do których przystąpił Onet

Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/

12. Onet zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach regulaminu Konkursu oraz na podany przez nich adres poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Uczestnik Konkursu powinien niezwłocznie po powiadomieniu o planowanych zmianach powiadomić Organizatora o braku akceptacji i wycofać swój udział z Konkursu. Zamiany Regulaminu nie będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Konkursu wynikającej z poprzedniego brzmienia Regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu "Gala Twórców 2015 - Blog Roku 2015, Video Roku 2015”

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Grupa Onet.pl S.A.

Ul. Pilotów 10

31-462 Kraków

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w konkursie "Gala Twórców 2015 - Blog Roku 2015, Video Roku 2015”

– Data zawarcia umowy:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pokaż cały Ukryj

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS

Regulamin głosowania w konkursie „Gala Twórców: Blog Roku 2015, Video Roku 2015”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Sąd Rejestrowy pod nr KRS: 0000374849 (zwana dalej: „Organizatorem”) jest organizatorem głosowania SMS-owego prowadzonego w konkursie pt. „Gala Twórców: Blog Roku 2015, Video Roku 2015” (dalej „Głosowanie”), który to konkurs organizowany jest przez spółkę Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Sąd Rejestrowy pod nr KRS: 0000007763 (zwaną dalej: „Onet”).

2.     Celem Głosowania jest wyłonienie 6 blogów w każdej ze zgłoszonych do konkursu „Gala Twórców: Blog Roku 2015, Video Roku 2015” (dalej „Konkurs”) kategorii tematycznej, tj: 1) Kulinarne, 2) Pasje i twórczość 3) Podróże 4) Publicystyka 5) Styl Życia 6) Specjalistyczne oraz 6 twórców video w każdej ze zgłoszonych do Konkursu kategorii tematycznej, tj: 7) Gaming 8) Lifestyle 9) Popularnonaukowe 10) Poradnikowe 11) Rozrywka 12) Vlog oraz Tekstu Roku wyłonionego ze zgłoszeń do kategorii 13) Tekst Roku i Video Roku wyłonionego ze zgłoszeń do kategorii 14) Video Roku. Nominowane w każdej kategorii blogi i twórcy video oraz nominowane teksty i video trafią do oceny Kapituły Konkursu.

3.     Informacje o blogach, twórcach video, tekstach oraz video biorących udział w Konkursie rywalizujących o zwycięstwo oraz ich oznaczeniach do Głosowania, będą prezentowane na http://blogroku.pl.

4.     Głosowanie SMS będzie prowadzone od dnia 23.02.2016 r. od godz. 15:00 do dnia 01.03.2016 r. do godz. 12:00. Głosy otrzymane po zamknięciu głosowania, tzn. od 12:00:01 nie będą brane pod uwagę w obliczaniu jego wyniku.

5.     Udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci operatora telefonii komórkowej działającego bezpośrednio w Polsce.

6.     Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., Grupy Onet.pl S.A. nie mogą brać udziału w Głosowaniu.

7.     W Głosowaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, które winny posiadać oświadczenie opiekunów prawnych wyrażających zgodę na ich udziału w głosowaniu, do okazania na każde żądanie Organizatora.

§ 2

Warunki udziału w głosowaniu SMS

1.     Aby wziąć udział w Głosowaniu, należy wysłać wiadomość tekstową SMS o treści odpowiadającej numerowi kodu bloga/twórcy video/tekstu/video, na który chce się oddać głos, pod numer 7124, w terminie określonym w par.1 ust. 4. Informacja o numerze przypisanym blogowi/twórcy video/tekstowi/video będzie podawana na stronie Konkursu: http://blogroku.pl.

2.     Poprawna treść wiadomości SMS powinna zawierać wyłącznie kod bloga/twórcy video/tekstu/video podany na stronie Konkursu. W treści wiadomości SMS nie są dozwolone żadne inne znaki.

3.  Koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 7124 wynosi 1,23 zł brutto (1 zł + VAT). Głosujący mogą wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości SMS, przy zastosowaniu zasady, że z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog/twórcę video/tekst/video. Po oddaniu głosu na dany blog/twórcę video/tekst/video z danego numeru telefonu, możliwe jest oddanie z wykorzystaniem tego numeru telefonu, głosu na inne blogi. Każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7124 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto.

4.   W przypadku wysłania SMSa spoza terenu Polski, operator sieci gsm może naliczyć dodatkową opłatę roamingową, zgodnie z taryfą danego operatora. Opłata taka nie wchodzi w skład kosztu SMSa wykorzystywanego w Konkursie.

5.   Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi niniejszego Regulaminu, wymienione w ust. 1 i 2 § 2 niniejszego Regulaminu, z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem numeru bloga/twórcy video/tekstu/video, na który oddano głos i podziękowaniem za udział w głosowaniu.

6.   W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów niniejszego Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów w Głosowaniu, mimo że zostanie za niego pobrana opłata.

7.   W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego bloga/twórcę video/tekst/video.

8.   Przy ustalaniu wyniku Głosowania są uwzględniane wyłącznie SMS-y wysłane zgodnie z zapisem par 2 ust 1 i 2, par 3 ust 2 i 3 niniejszego Regulaminu, zarejestrowane w systemach Organizatora nie później niż do chwili zakończenia głosowania.

§ 3

Obliczanie głosów w Głosowaniu

1.     W wyniku głosowania SMS wyłonionych zostanie 60 blogów, po 10 z każdej kategorii tematycznej, 60 twórców video, po 10 z każdej kategorii, 30 tekstów z kategorii Tekst Roku oraz 30 video z kategorii Video Roku, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, które trafią do oceny Kapituły Konkursu. Ilość głosów otrzymanych przez poszczególne blogi/twórców video/teksty/video zostanie wyświetlona na stronie Konkursu: http://blogroku.pl.

Głosy w głosowaniu SMS na wybrany blog/twórcę video/tekst/video można oddawać w przedziale czasowym od 23 lutego 2016 roku od godz. 15:00 do 1 marca 2016 roku do godz. 12:00. W przypadku niedostarczenia głosu - z przyczyn od Organizatora niezależnych - w czasie trwania głosowania do systemu Organizatora, głos nie zostanie zaliczony w głosowaniu.

3. W sytuacji, gdy dwa lub więcej blogów w tej samej kategorii tematycznej lub dwa lub więcej twórców video w tej samej kategorii tematycznej lub dwa lub więcej tekstów w kategorii Tekst Roku lub dwa lub więcej video w kategorii Video Roku, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, otrzyma w Głosowaniu taką samą liczbę głosów, do oceny Kapituły Konkursu trafią w takiej sytuacji wszystkie blogi/twórcy video z danej kategorii tematycznej lub teksty w przypadku kategorii Tekst Roku lub video w przypadku kategorii Video Roku, które uzyskały taką samą liczbę głosów.

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

1.     Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora na adres: TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Głosowanie Gala Twórców Onet 2015”.

2.     Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.

3.     Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.     Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§ 5

Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora i/lub Onet, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

lub ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków oraz na http://blogroku.pl.

§ 6

Postanowienia końcowe

1.     Organizator zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto bloga głosów, pozyskanych poprzez działania niezgodne z regulaminem konkursu, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego numeru telefonu.

Pokaż cały Ukryj

partnerzy konkursu

LIfeTube
Brand24
Akademia Video

Patroni medialni konkursu

BRIEF
Kukbuk
Radio ZET
Noizz
Plejada
Newsweek Polska
Forbes