Regulamin edycji 2013

REGULAMIN TEGOROCZNEJ EDYCJI

REGULAMIN KONKURSU

"Blog Roku 2013"

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Blog Roku 2013" (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy / wpłacony 7 580 648 zł, NIP 734-00-09-469, zwaną dalej Onet lub Organizatorem.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, z wyłączeniem:

2.1 pracowników Onet oraz podmiotów zależnych od Onet w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a także innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu wraz z członkami ich najbliższej rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa.

2.2 Właścicieli tych blogów, które zostały w jakikolwiek sposób nagrodzone lub wyróżnione przez Kapitułę Konkursu lub Organizatora - w konkursach Blog Roku 2005, Blog Roku 2006, Blog Roku 2007, Blog Roku 2008, Blog Roku 2009, Blog Roku 2010, Blog Roku 2011, Blog Roku 2012 chyba, że zgłoszą do Konkursu Blog Roku 2013 nowy blog inny niż ten, który został nagrodzony w poprzednich konkursach. Przez nowy blog rozumie się blog, którego adres, czas założenia oraz treść są jednoznacznie różne od bloga nagrodzonego w konkursach: Blog Roku 2005, Blog Roku 2006, Blog Roku 2007, Blog Roku 2008, Blog Roku 2009, Blog Roku 2010, Blog Roku 2011 i Blog roku 2012. Ograniczenie to nie dotyczy właścicieli blogów, które w konkursach Blog Roku 2005, Blog Roku 2006, Blog Roku 2007, Blog Roku 2008, Blog Roku 2009, Blog Roku 2010, Blog Roku 2011 i Blog Roku 2012 zdobyły wyróżnienia Jury i nie otrzymały nagród rzeczowych.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać i uczestniczyć w uroczystości wieńczącej Konkurs wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Grupie Onet przed odbiorem nagrody i wysłaniem zaproszenia na uroczystość wieńczącą Konkurs w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

4. Miejscem Konkursu jest terytorium Polski.

5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która posiada i prowadzi blog w języku polskim. Za blog prowadzony w języku polskim uznaje się na potrzeby Konkursu i Regulaminu blog, w którym zdecydowana większość wpisów dokonana została w języku polskim. Dopuszczalne jest stosowanie w ramach blogów krótkich cytatów lub zwrotów w językach obcych. Powyższy zapis o konieczności prowadzenia bloga w języku polskim stosuje się także do blogów, których treść zawiera wyłącznie lub w zdecydowanej większości fotografie, filmy video i inne formy nie zawierające tekstu (tzw. fotoblogi, videoblogi).

6. Blog zgłoszony do konkursu musi mieć przynajmniej jeden autorski wpis opublikowany w 2013 roku.

7. Na potrzeby Konkursu i Regulaminu za blog uznaje się dziennik (lub inną periodyczną formę wypowiedzi) internetowy, który posiada łącznie następujące cechy:

a) umożliwia autorowi umieszczanie datowanych wpisów, wyświetlanych według ustalonej przez niego kolejności (od najnowszych do najstarszych lub odwrotnie)

b) wpisy te stanowią jego zasadniczą treść i są stale dostępne na jego stronie głównej

c) wpisy muszą mieć charakter autorski i być odbiciem osobistych poglądów autora

d) jego treść jest w całości powszechnie dostępna. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ograniczenie w publicznej dostępności treści bloga, w tym w szczególności ograniczenie dostępu do całości lub części treści bloga poprzez wprowadzenie hasła dostępowego bądź poprzez konieczność dokonania rejestracji lub zalogowania w danym serwisie internetowym w celu zapoznania się z blogiem

e) posiada system archiwizowania zamieszczonych wpisów

f) nie posiada ograniczeń w użyciu ilości znaków w pojedynczej notce

7.1 W przypadku, gdy zgłaszającym blog do Konkursu jest osoba prawna, jako autora w rozumieniu zapisów pkt. 7 powyżej uznaje się osobę lub osoby fizyczne, która jest autorem danej treści na blogu, działającą na rzecz zgłaszającej blog osoby prawnej;

7.2 Za wpisy, w rozumieniu pkt. 7 powyżej, uznaje się wszelkie treści zamieszczone na blogu, także takie, które nie zawierają tekstu (np. zdjęcia, filmy).

8. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) blogi, których treść ma charakter wyłącznie reklamowy, służący promocji danych towarów, usług itp. - np. zawierające w większości kreacje reklamowe nie będące jednocześnie utworami stworzonymi przez właściciela bloga

b) blogi prowadzone w ramach systemów mikroblogowych, które posiadają ograniczenia w użyciu ilości znaków w poszczególnej notce, bez względu na treść w nich publikowaną, tj. także w przypadku kiedy w danym systemie mikroblogowym publikowane są treści inne niż tekst (np. zdjęcia)

c) systemy blogowe, tj. serwisy internetowe w ramach których możliwe jest tworzenie i prowadzenie indywidualnych blogów. (np. http://blog.onet.pl - jest systemem blogowym, http://waszymzdaniem.blog.onet.pl - jest blogiem)

d) blogi, które posiadają forum nie umieszczone bezpośrednio pod wpisami autorskimi, lecz zorganizowane w ramach odrębnego modułu. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż blogi posiadające forum umieszczone bezpośrednio pod wpisami autorskimi mogą brać udział w Konkursie

e) blogi, które prowadzone są przez podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, sponsorujące konkurs bądź obejmujące patronat nad Konkursem, jak również blogi prowadzone na zlecenie ww. podmiotów

f) blogi, które założone zostały z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook, w tym w szczególności stanowiące fanpage dostępny w ramach serwisu Facebook

9. Zabronione jest zgłaszanie przez jednego Użytkownika dwóch jakichkolwiek blogów o tej samej treści. Odnosi się to również do videoblogów, fotoblogów.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń nie spełniających powyższych warunków na każdym etapie Konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo przeniesienia danego bloga do kategorii najbardziej odpowiadającej specyfice danego bloga.

11. Zwycięzcami mogą zostać wyłącznie osoby, które są właścicielami blogów nagrodzonych przez Kapitułę Konkursu i Jury Bloga Blogerów stosownie do zasad niniejszego Regulaminu.

B. Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronach serwisu Konkursowego Blogroku.pl w okresie od 09.01.2014 do 27.02.2014 roku.

C. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych czternastu blogów spośród blogów zgłoszonych do udziału w Konkursie. Założyciele najlepszych czternastu blogów (dalej: Zwycięzcy) zostaną nagrodzeni nagrodami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie i aktywne prowadzenie bloga w języku polskim. Miejsce prowadzenia bloga - rodzaj platformy, system blogowy, domeny, w której prowadzony jest blog, nie wpływa na możliwość udziału w Konkursie, co nie uchybia zapisom punktów A7 - A9 Regulaminu.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zarówno blogi indywidualne, jak i grupowe. W przypadku blogów grupowych osobą zgłaszającą blog do Konkursu oraz otrzymującą potencjalną nagrodę jest założyciel bloga, tj. osoba, której dane podane zostały w formularzu rejestracyjnym bloga istniejącym w platformie/systemie/domenie, w której prowadzony jest blog. Onet zastrzega, że nie będzie decydował o rozdziale nagród między współautorów bloga grupowego, uprawnionym do odbioru nagrody w takim przypadku jest założyciel bloga. W razie sporów lub niejasności co do praw założycielskich do bloga Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć dany blog z Konkursu na każdym etapie jego trwania.

4. Użytkownik, który zostanie nominowany do Nagrody Głównej lub zostanie laureatem jednej z Nagród w kategoriach tematycznych lub nagrody w kategorii Blog Blogerów, otrzyma powiadomienie o tym fakcie, wysłane z konta redakcja@blogroku.pl. W odpowiedzi jest zobowiązany do przesłania swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego, wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy zgłaszaniu bloga do Konkursu.

5. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego nicka, adresu bloga, imienia i nazwiska na stronach serwisu Konkursowego.

6. Każdy ze Zwycięzców zobowiązuje się do umieszczenia w okresie Konkursu na stałe na stronie głównej swojego bloga graficznego oznaczenia zwycięstwa w Konkursie prowadzącego do stron serwisu Konkursowego, przygotowanych i przesłanych przez Onet.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności tych podanych w punkcie C. 4 i C.5:

7.1 jeśli dotyczyć to będzie Zwycięzcy wyłonionego w efekcie oceny Jurorów na najlepszy Blog Blogerów, to nagroda zostanie przyznana kolejnemu pod względem kryteriów oceny uczestnikowi, spełniającemu warunki Konkursu;

7.2 jeśli dotyczyć to będzie Zwycięzcy w kategorii tematycznej, wyłonionego w efekcie oceny Jurora w danej kategorii, to nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu, wytypowanemu przez tego Jurora;

7.3. jeśli dotyczyć to będzie Zwycięzcy wyłonionego w efekcie oceny Kapituły Konkursu, to nagroda pozostaje do dyspozycji Komisji Konkursowej.

D. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wybraniu 14 najlepszych blogów, w tym bloga, który uzyska nagrodę Bloga Blogerów. Będzie przebiegał w 3 głównych etapach:

- zgłaszania blogów;

- głosowania - nominowania blogów do oceny przez Kapitułę Konkursu, oraz utworzenia rankingów w kategorii Blog Blogerów, na podstawie tych rankingów zostaną nominowane blogi do oceny jury Bloga Blogerów;

- oceny blogów przez Kapitułę Konkursu oraz Jury w zakresie Bloga Blogerów.

1.1. W dniach od 09.01.2014 od godz. 15.00 do 30.01.2014 do godz. 12.00 trwać będzie I etap zgłaszania blogów do Konkursu.

1.2 Wszystkie zgłoszone i nie wykluczone z Konkursu blogi przejdą do jego II etapu - głosowania - nominowania blogów. Będzie on polegać na głosowaniu SMS na dany blog spośród wszystkich zgłoszonych w I etapie i nie wykluczonych z Konkursu blogów. W jego efekcie do kolejnego etapu Konkursu - oceny blogów przez Kapitułę Konkursu - przejdą blogi, które otrzymają największą liczbę głosów w swoich kategoriach tematycznych. Ilość zakwalifikowanych do kolejnego etapu blogów określa pkt. 1.3 poniżej. Etap Konkursu opisany w niniejszym punkcie trwać będzie w czasie 30.01.2014 godz. 15.00 - 06.02.2014 godz. 12.00.

1. 3 W efekcie głosowania - nominowania blogów - w każdej z 10 kategorii tematycznych powstanie lista 10 blogów, które zdobyły najwyższą ilość głosów. Przejdą one do III etapu Konkursu - oceny blogów przez Kapitułę Konkursu. Etap Konkursu opisany w niniejszym punkcie rozpocznie się 06.02.2014 o godz. 15.00.

1.3.1 Ocena blogów przez Kapitułę Konkursu:

Juror - znawca danej kategorii - otrzyma listę 10 blogów z odpowiadającej mu kategorii tematycznej. Każdy z Jurorów, spośród blogów przedstawionych mu, wybierze 3 blogi, które nominowane będą do Nagrody Głównej i Wyróżnień Głównych.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie blogów, Juror, wskaże jednego bloga, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej. Juror może także nie wskazywać zwycięzcy danej kategorii tematycznej, w takim wypadku Juror poprzestanie na nominowaniu 3 blogów, stosownie do zapisów powyższych.

Wszystkie blogi Nominowane przez Jurorów, w łącznej liczbie 30, przejdą do 2 etapu oceny przez Kapitułę Konkursu, tzn. zostaną przedstawione wszystkim członkom Kapituły. Następnie zostaną poddane ocenie na spotkaniu Kapituły. Efektem będzie wybór najlepszego bloga i przyznanie mu tytułu Blog Roku 2013 oraz wybór dwóch blogów, które otrzymają tytuł Blog Roku 2013 - Wyróżnienie Główne. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs.

1.3.2 Równolegle z oceną blogów przez Kapitułę Konkursu trwać będzie wybór Bloga Blogerów. Wybór Bloga Blogerów składa się z dwóch etapów.

- Etap pierwszy obejmuje 2 rankingi blogów zgłoszonych do Konkursu realizowane niezależnie przez partnerów Konkursu - Brand24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Brand24") oraz Social Hackers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Hash.fm"). Ranking Brand 24 powstanie na podstawie badań statystycznych realizowanych przez Brand24 według indywidualnego algorytmu opracowanego przez Brand24 uwzględniającego liczbę publicznych wzmianek o wybranych blogach w polskojęzycznym Internecie. Ranking uwzględniający liczbę publicznych wzmianek będzie aktualizowany raz na dobę. Ostateczny ranking blogów na podstawie badania Brand24 uwzględniać również będzie wzmianki o blogu w social media, interaktywność (komentarze, like'i, share'y).

Kolejny ranking wyłoni narzędzie analityczne serwisu Hash.fm. Zaprezentuje blogerów o największym wywołanym wśród swoich czytelników zaangażowaniu w postaci wskaźników interaktywności w kanałach społecznościowych blogerach takich jak polubienia i komentarze wpisów na profilach w serwisie Facebook, polubienia i komentarze do zdjęć w serwisie Instagram, retwitty i oznaczenia jako ulubione wpisów w serwisie Twitter, liczba wyświetleń oraz polubienia klipów filmowych w serwisie YouTube.

- Etap drugi obejmuje wybór Bloga Blogerów z 20 blogów (10 blogów z każdego rankingu), które zdobyły najwyższą pozycję w danym rankingu przeprowadzonym odpowiednio przez Brand24 i Hash.fm stosownie do zapisów powyższych.

W efekcie -ww. oceny w kategorii Blog Blogerów powstanie lista 20 blogów, które zdobyły najwyższą ilość punktów w rankingach (po 10 blogów z każdego rankingu). Przejdą one do oceny blogów przez Jury oraz wyboru najlepszego Bloga Blogerów.

Lista blogów Nominowanych przez Jurorów zostanie przedstawiona 20.02.2014 o godzinie 15:00 na stronach serwisu konkursowego http://blogroku.pl.

2. Szczegółowe zasady obowiązujące w poszczególnych etapach Konkursu zostały opisane w innych punktach tego Regulaminu. Ocenie podlegać będzie zarówno treść zamieszczona na blogu przed jego zgłoszeniem do Konkursu, jak i w jego trakcie. 

3. W przypadku wykluczenia danego bloga z Konkursu po przejściu przez niego do etapu Konkursu, w którym glosowaniu poddawana jest ograniczona ilość blogów, na jego miejsce nie będzie powoływany inny blog.

E. Zasady zgłaszania blogów do Konkursu

1. Etap zgłaszania blogów będzie trwał od 09.01.2014 godz. 15.00 - 30.01.2014 godz. 12.00. Dla zachowania terminu decydujące jest dotarcie zgłoszenia do Organizatora.

2. Zgłoszone blogi mogą być tworzone w ramach dowolnego systemu blogowego, platformy, własnej domeny.

3. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest prowadzenie bloga w języku polskim, stosownie do wyżej opisanych zasad.

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie blogi spełniające definicję wymienioną w pkt A.7 Regulaminu i spełniające pozostałe wymogi wskazane w Regulaminie.

5. Blog może zostać zgłoszony do Konkursu wyłącznie przez swojego założyciela.

6. Zgłaszanie bloga do Konkursu odbywa się przez przycisk "Zgłoś swojego bloga" z poziomu strony Konkursowej http://blogroku.pl/. Zgłoszenie to wymaga:

6.1 podania następujących danych: adres bloga, tytuł bloga, opis bloga, adres e-mail założyciela bloga:

6.1.1 adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z uczestnikiem Konkursu odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem podanego adresu e-mail;

6.1.2 uzupełnienie zgłoszenia o tytuł i opis bloga jest możliwe tylko i wyłącznie na etapie zgłaszania bloga. Po wysłaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie nie ma możliwości usunięcia lub modyfikacji opisu.

6.2 wybrania jednej z 10 kategorii tematycznych - Ja i moje życie, Profesjonalne i firmowe, Moda i uroda, Kulinarne, Polityka publicystyka i społeczeństwo, Pasje i zainteresowania, Kultura i popkultura, Podróże, Twórczość artystyczna, Blogi nastolatków, najbardziej odpowiadającej treści bloga.

6.2.1 Uczestnik, który ma mniej niż 16 lat, może zgłosić swojego bloga wyłącznie do kategorii Blogi nastolatków. Uczestnik, który ukończył 16 lat nie może zgłosić bloga do kategorii Blogi nastolatków. Wybranie innej kategorii może spowodować wykluczenie bloga z Konkursu

6.2.2 Raz wybranej kategorii nie można już zmienić. Treść bloga musi być zgodna z kategorią tematyczną, do której zgłaszany jest blog. Blogi, które nie spełniają tego warunku mogą zostać usunięte z listy blogów biorących udział w Konkursie i zostać wykluczone z udziału w nim lub przeniesione do właściwej kategorii przez Komisję Konkursową, na każdym etapie jego trwania.

6.3 Potwierdzenia zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe opublikowanie w blogu kodu weryfikującego.

6.3.1 Bezpośrednio po zgłoszeniu bloga do Konkursu, system przesyła na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, kod weryfikujący w postaci linku. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie, że osoba zgłaszająca blog do Konkursu jest jego założycielem. Otrzymany kod jest unikalny - różny dla każdego z blogów. Założyciel bloga zgłaszanego do Konkursu jest zobowiązany do opublikowania go w swoim blogu, w taki sposób, aby był on stale obecny na stronie głównej bloga. Dopuszczone sposoby publikacji, to:

- umieszczenie przedmiotowego linku na liście linków;

- lub w treści stale obecnej notki;

- lub w inny sposób, gwarantujący, że dokonała tego osoba będąca założycielem bloga.

System sprawdza zgodność opublikowanego kodu z adresem bloga. Otrzymany kod jest ważny przez 48 godzin. Jeśli w wymaganym czasie założyciel bloga nie opublikuje kodu lub zrobi to w sposób nieprawidłowy, to zgłoszenie udziału bloga do Konkursu traci ważność.

6.3.2 Warunkiem dopuszczenia bloga do Konkursu jest jego pozytywna weryfikacja. Po jej przeprowadzeniu założyciel zgłaszanego bloga otrzymuje:

- mail z potwierdzeniem udziału w Konkursie

- unikalny numer, konieczny do głosowań SMS

- link do strony zawierającej awatary i banery do pobrania. Umieszczenie ich w blogach biorących udział w Konkursie nie jest obligatoryjne

6.3.3 W przypadkach, w których stwierdzone zostanie, po pozytywnej weryfikacji, że kod weryfikujący został umieszczony w blogu w sposób niegwarantujący, że dokonała tego osoba będąca założycielem bloga, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia bloga z Konkursu na każdym etapie jego trwania.

6.3.4 Blogi dopuszczone do udziału w Konkursu są przedstawiane w serwisie Konkursowym www.blogroku.pl, na stronach wybranej kategorii tematycznej.

6.3.5 Prezentacja bloga w serwisie Konkursowym uzupełniania jest o zrzut z bloga. Tworzony jest on automatycznie w momencie weryfikacji bloga. Założyciel bloga zgłaszając go do Konkursu wyraża zgodę na taką prezentację.

6.3.6 Założyciel bloga, zgłaszając go do Konkursu potwierdza, iż treści prezentowane na blogu nie naruszają obowiązujących przepisów ani jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś osoby których wizerunki upubliczniono w treści bloga wyraziły na to stosowną zgodę. Założyciel bloga upoważnia jednocześnie Organizatora do wykorzystania bloga i jego treści w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

6.3.7 Założyciel bloga, zgłaszając go do Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez zamieszczenie zrzutu z bloga na stronie konkursowej, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze zaakceptowanej przez założyciela bloga ugody odszkodowań. Organizator zobowiązany jest poinformować założyciela bloga o zgłoszeniu ww. roszczeń przez osoby trzecie.

7. Zakończenie etapu zgłaszania blogów nastąpi 30.01.2014 o godzinie 12.00.

8. Przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia danego bloga do Konkursu nie oznacza, iż nie może on zostać w trakcie trwania Konkursu z niego wykluczony - dotyczy to sytuacji, w których blog w okresie trwania Konkursu zostanie zmieniony lub uzupełniony o treści sprzeczne z Regulaminem bądź w sytuacji, w których roszczenia osób trzecich dotyczące bloga zostaną ujawnione po przyjęciu bloga do Konkursu. Podobnie zakwalifikowanie bloga do danej kategorii nie oznacza, iż nie może on zostać przeniesiony przez Organizatora do innej kategorii, w sytuacji dokonania zmiany treści bloga w okresie trwania Konkursu lub w innych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach.

F. Zasady prowadzenia blogów Konkursowych

1. Uczestnik Konkursu ma dowolność wyboru tematu treści publikowanych w blogu. Istotna jest jednak ich zgodność z wybraną kategorią tematyczną oraz nienaruszanie zasad opisanych w pkt. F2 tego Regulaminu.

2. Treść i forma zgłaszanych do Konkursu blogów nie może naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz dobrych obyczajów i uczuć, w tym w szczególności uczuć religijnych, osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie, na każdym etapie Konkursu, prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie blogów naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności określone w pkt. F. Wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych Blog nie może być ponownie zgłoszony.

G. Zasady głosowania - nominowania blogów

1. Głosowanie - nominowanie blogów do oceny przez Kapitułę Konkursu.

1.1. W dniu 30.01.2014 o godzinie 15.00 rozpocznie się II etap Konkursu - głosowanie - nominowanie blogów do oceny przez Kapitułę Konkursu.

1.2. Wszystkie blogi zgłoszone do udziału w Konkursie i niewykluczone z Konkursu do momentu rozpoczęcia głosowania zostaną poddane głosowaniu - nominowaniu do oceny przez Kapitułę Konkursu. Nie oznacza to, iż blogi poddane głosowaniu nie mogą zostać usunięte z Konkursu w przypadku złamania zapisów Regulaminu.

1.3 Każdy z blogów biorących udział w Konkursie otrzyma unikalny numer przyznany po pozytywnej weryfikacji i przesłany w mailu potwierdzającym ją. Numer ten składać się będzie z litery - symbolu kategorii (A - K) oraz ciągu 1 - 5 cyfr odpowiadającemu kolejności potwierdzonego zgłoszenia bloga do Konkursu w wybranej kategorii. Numer ten będzie również wyświetlany na stronach serwisu Konkursowego obok adresu bloga.

1.4 Głosowanie będzie polegać na wysłaniu SMS na numer, który zostanie podany do wiadomości w momencie rozpoczęciu tego etapu Konkursu. W treści SMS konieczne będzie podanie unikalnego numeru bloga, na który oddawany będzie głos.

1.5 Udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play, Sferia i Cyfrowy Polsat.

1.6 W głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba, przy zastosowaniu zasady, że z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog.

1.6.1 Po oddaniu głosu na dany blog, z danego numeru telefonu nie można zagłosować ponownie na ten sam blog.

1.6.2 Po oddaniu głosu na dany blog z danego numeru telefonu, możliwe jest oddanie z wykorzystaniem tego numeru telefonu, głosu na inne blogi.

1.7 W efekcie tego głosowania do kolejnego etapu Konkursu - oceny blogów przez Kapitułę Konkursu - przejdą blogi, które otrzymają największą liczbę głosów. W każdej z kategorii powstanie lista takich 10 blogów.

2. Ilość głosów otrzymanych przez poszczególne blogi zostanie wyświetlona w serwisie http://blogroku.pl za pomocą specjalnych oznaczeń graficznych, według następujących zasad:

- Jeżeli blog otrzyma od 1 do 5 głosów - 1 oznaczenie

- Jeżeli blog otrzyma od 6 do 50 głosów - 2 oznaczenia

- Jeżeli blog otrzyma od 51 do 250 głosów - 3 oznaczenia

- Jeżeli blog otrzyma od 251 do 1000 głosów - 4 oznaczenia

- Jeżeli blog otrzyma od 1001 do 5000 głosów - 5 oznaczeń.

Rankingi blogów oraz ilość głosów otrzymanych przez poszczególne blogi będą aktualizowane 2 razy w ciągu 24 godzin, o godz. 0:00 oraz 12.00.

3. Koszt SMS -owego głosu to 1,23 PLN brutto (z VAT)

W przypadku przesłania SMS-owego głosu spoza terenu Polski operator sieci gsm może naliczyć dodatkową opłatę roamingową zgodnie z taryfą danego operatora. Opłata taka nie wchodzi w skład kosztu SMS-a Premium wykorzystywanego w Konkursie, wskazanego powyżej.

4. Zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego numeru telefonu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie również prawo do wykluczenia danego bloga z Konkursu w przypadku oferowania przez jego autora bądź osoby trzecie korzyści w zamian za oddanie głosów na ten blog. Indywidualną decyzję w powyższym zakresie podejmować będzie Komisja Konkursowa.

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto bloga głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad głosowania Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego bloga z Konkursu.

6. Zapisy pkt. 4 i 5 powyżej stosowane będą odpowiednio w odniesieniu do pozycji w ramach rankingu blogów dokonywanego przez Brand24 i Hash.fm.

7. Poza przypadkami wskazanymi w obowiązujących przepisach Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysłanych SMSów, także w przypadku wykluczenia danego bloga z Konkursu z powodów określonych w Regulaminie.

H. Wybór Bloga Blogerów

1. W dniu 06.02.2014 o godzinie 15.00 rozpocznie się III etap Konkursu nominowanie do wyboru najlepszego Bloga Blogerów. Zakończy się on 13.02.2014 o godzinie 12.00

1.1 10 najlepszych blogów, które zdobyły najwyższą pozycję w rankingach w II etapie Konkursu, przejdzie do kolejnego etapu Konkursu - wyboru Bloga Blogerów przez Jury. Ranking w II etapie Konkursu aktualizowany będzie przez partnera - Brand24 i Hash.fm, stosownie do zapisów Punktu D .1.3.2 Regulaminu.

1.2 Efektem II etapu Konkursu będzie wyłonienie 10 blogów z każdego rankingu, które zostaną poddane ocenie Jury Bloga Blogerów

1.3 Ogłoszenie wyników nominowania blogów do oceny Jury nastąpi 14.02.2014 o godzinie 12.00 na stronach serwisu blogroku.pl

1.4 Ogłoszenie nominacji 3 blogów do tytułu Bloga Blogerów nastąpi 20.02.2014 o godzinie 15.00 na stronach serwisu http://blogroku.pl/

2. Ranking blogów w kategorii Blog Blogerów będzie wyświetlany w serwisie http://blogroku.pl za pomocą specjalnych oznaczeń graficznych.

Rankingi blogów w kategorii Blog Blogerów będzie aktualizowany raz na 24 godziny.

3. Zapisy pkt. G.4 - 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

I. Zasady oceny blogów przez Kapitułę Konkursu oraz Jury Bloga Blogerów

1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą znawcy tematów powiązanych z kategoriami tematycznymi Konkursu. Każdy z Jurorów jest więc opiekunem jednej z kategorii tematycznych. I tak:

- Ja i moje życie – Małgorzata Rozenek

- Profesjonalne i firmowe - Jacek Kotarbiński

- Moda i uroda - Dorota Soszyńska

- Kulinarne - Tomasz Jakubiak

- Pasje i Zainteresowania - Krzysztof Hołowczyc

- Polityka, publicystyka i społeczeństwo - Jarosław Kuźniar

- Kultura i popkultura - Novika

- Podróże - Patryk Świątek

- Twórczość artystyczna - Tatiana Okupnik

- Blogi nastolatków - Sebastian Rutkowski

Jury dla Kategorii Blog Blogerów:

- Zdobywczyni Nagrody Głównej Blog Roku 2012 – Paulina Wnuk

- Zdobywca Wyróżnienia Głównego Blog Roku 2012 – Maciej Mazurek

- Zdobywcy Wyróżnienia Głównego Blog Roku 2012 – Katarzyna Paczek i Marcin Paczek

2. Równolegle z wyborem najlepszego Bloga Blogerów trwać będzie ocena 100 blogów - po 10 najlepszych z każdej kategorii tematycznej - przez Kapitułę Konkursu. Juror  otrzyma listę 10 blogów z odpowiadającej mu kategorii tematycznej. Każdy z Jurorów, spośród blogów przedstawionych mu, wybierze 3 blogi, które nominowane będą do Nagrody Głównej i Wyróżnień Głównych.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie blogów, Juror Kapituły Konkursu - znawca danej kategorii, wskaże jednego bloga, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej. Juror może także nie wskazywać zwycięzcy danej kategorii tematycznej, w takim wypadku Juror poprzestanie na nominowaniu 3 blogów, stosownie do zapisów powyższych.

3. Lista blogów Nominowanych przez Jurorów Kapituły Konkursu zostanie przedstawiona 18.02.2014 o godz. 15.00 na stronach serwisu Konkursowego http://blogroku.pl

4. Blogi Nominowane przez Jurorów Kapituły Konkursu, w łącznej liczbie 30, przejdą do 2 etapu oceny przez Kapitułę Konkursu, tzn. zostaną przedstawione wszystkim członkom Kapituły. Następnie zostaną poddane ocenie na spotkaniu Kapituły. Efektem będzie wybór najlepszego bloga i przyznanie mu tytułu: Blog Roku 2013 oraz wybór dwóch blogów, które otrzymają tytuł: Blog Roku 2013 - Wyróżnienie Główne.

5. Kryteria oceny blogów przez Kapitułę Konkursu:

- Treść bloga - wybór tematów, sposób prezentacji, nieszablonowość, język

- Blogi tematyczne - zgodność z tematem, sposób ujęcia tematu

- Ogólny wygląd bloga - klimat, estetyka, spójność grafiki z treścią bloga

6. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru Bloga Roku 2013 i Wyróżnień Głównych należy wyłącznie do Kapituły Konkursu.

J. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w następujący sposób:

1. 1. Zwycięzcy - zdobywca tytułu Blog Roku 2013, zdobywcy tytułu Blog Roku 2013 - Wyróżnienie Główne wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, Zwycięzcy - zdobywcy tytułu Blog Roku 2013 w kategoriach tematycznych oraz Zwycięzcy - zdobywca tytułu Bloga Blogerów wskazany przez Jury Bloga Blogerów zostaną przedstawieni w dniu 27.02.2014 w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs.

K. Uroczystość wieńcząca Konkurs Blog Roku 2013

1. Konkurs zostanie zakończony uroczystością, w trakcie trwania której wręczone zostaną nagrody. Odbędzie się ona 27.02.2014.

2. Gośćmi uroczystości będą właściciele Blogów Nominowanych w poszczególnych kategoriach tematycznych przez Jurorów do nagrody Blog Roku 2013, czyli wybrani przez poszczególnych Jurorów do drugiego etapu oceny przez całość Kapituły Konkursu oraz – nominowani do  tytułu Bloga Blogerów.

3. W trakcie trwania uroczystości ogłoszone zostaną wyniki oceny Kapituły Konkursu i Jury Bloga Blogerów czyli zostaną przedstawieni:

3.1 Zwycięzca - zdobywca tytułu Blog Roku 2013 wyłoniony przez Kapitułę Konkursu

3.2 Zwycięzcy - laureaci Wyróżnień Głównych wyłonieni przez Kapitułę Konkursu

3.3 Zwycięzcy - zdobywcy tytułów Najlepszych Blogów w kategoriach tematycznych wyłonieni przez poszczególnych Jurorów - ekspertów w poszczególnych kategoriach

3.4 Zwycięzca - zdobywca tytułu Bloga Blogerów

3.5 Laureaci wyróżnień specjalnych, o ile zostaną one przyznane.

4. Onet zwraca koszty dojazdu i powrotu z uroczystości, o ile podróż odbywa się na terenie Polski (środek transportu - PKP - 2 kl.) oraz zapewnia ewentualny nocleg w trakcie trwania imprezy gościom, tj.:

4.1. założycielom Blogów Nominowanych przez Jurorów do nagrody Blog Roku 2013, do Wyróżnień Głównych oraz do Bloga Blogerów

4.2 Założycielom blogów nominowanych przez Jurorów w poszczególnych kategoriach tematycznych

4.3 Laureatom Wyróżnień Specjalnych

4.4 Celem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w pakt. 4 należy dostarczyć do Onet odpowiednie bilety w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty uroczystości wieńczącej Konkurs tj. od 27.02.2014 roku. W przypadku nie dostarczenia biletów w tym terminie, nie zostanie dokonany zwrot ww. kosztów przejazdu.

4.5 Zwrot kosztów opisany powyżej nie odnosił się do założycieli blogów bądź laureatów/zwycięzców Konkursu będących osobami prawnymi.

5. Szczegóły organizacyjne związane z uroczystością, tj. miejsce, godzina rozpoczęcia zostaną przesłane gościom uroczystości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

L. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

1.1. Nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursu:

1.1.1 Nagroda Główna: Tytuł Blog Roku 2013, Romet Retro 7 w kolorze srebrnym (2013 r.) o wartości 4334 brutto, voucher na wycieczkę o wartości 6500 zł brutto z oferty Grupa TRIP Spółka z o.o., voucher na wycieczkę o wartości 4000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1500 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 1926 zł.

1.1.2. 2 Wyróżnienia Główne: dla każdego z nich tytuł Blog Roku 2013 - Wyróżnienie Główne, voucher na wycieczkę o wartości 6500 zł brutto z oferty Grupa TRIP Spółka z.o., voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1500 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.

1.2. 10 nagród w kategoriach tematycznych:

1.2.1 Kategoria Ja i moje życie: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Ja i moje życie oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.2 Kategoria Profesjonalne i firmowe: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Profesjonalne i firmowe oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.3 Kategoria Polityka, publicystyka i społeczeństwo: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Polityka, publicystyka i społeczeństwo oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.4 Kategoria Moda i uroda: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Moda i uroda oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.5 Kategoria Kultura i popkultura: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Kultura i popkultura oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.6 Kategoria Podróże: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Podróże oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.7 Kategoria Kulinarne: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Kulinarne oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.8 Kategoria Pasje i zainteresowania: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Pasje i zainteresowania oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.9 Kategoria Twórczość artystyczna: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Twórczość artystyczna oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.2.10 Kategoria Blogi nastolatków: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Blogi nastolatków oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 444 zł.

1.3 Blog Blogerów:

1.3.1 Nagroda dla Bloga Blogerów: Tytuł Blog Blogerów 2013, voucher na wycieczkę o wartości 6500 zł brutto z oferty Grupa TRIP Spółka z o.o., voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart, voucher na meble o wartości 1500 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.

2. Wszystkie nagrodzone blogi będą promowane na stronach serwisu Konkursowego http://blogroku.pl/

3. Sponsorami Konkursu są: Rossmann Sp. z o.o., Opel, Za10groszy.pl, Zielona Sowa Sp. z o.o.

4. Wartość każdej nagrody przekazanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów.

5. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Konkursie płatnikiem podatku od tej nagrody, wymienionego w pkt. L5 jest Onet. W takiej sytuacji wydanie Nagród nastąpi po pobraniu przez Onet podatku od Uczestnika. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba prawna, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie związanym z udziałem w Konkursie, nagroda w konkursie stanowi dla przychód z tej działalności a Zwycięzca zobowiązany jest opodatkować ją wraz innymi przychodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stosownie do wybranej formy opodatkowania)

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę równowartości nagród.

7. Uprawnienie do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

M. Odbiór nagród

Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzcy muszą spełnić następujące warunki:

1. Nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursu - nagroda dla Bloga Roku, Wyróżnień Głównych, nagród w kategoriach tematycznych oraz nagrody Bloga Blogerów:

1.1. O uzyskaniu Nominacji do Nagród Głównych przyznawanych przez Kapitułę Konkursu uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który został podany w formularzu zgłaszania bloga do Konkursu. Powiadomienia zostaną wysłane w ciągu 12 godzin od ogłoszenia listy nominowanych.

1.2. W ciągu 48 godzin po wysłaniu przez Onet potwierdzenia przydzielenia nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres redakcja@blogroku.pl możliwości przyjęcia nagrody.

1.3. Potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody musi dodatkowo zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres bloga, numer telefonu oraz pełny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy)

1.4. Potwierdzenie musi zostać wysłanie z konta poczty elektronicznej, które zostało podane w formularzu zgłaszania bloga do Konkursu.

1.5. Jeśli potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody nie nastąpi w określonym terminie, a blog zostanie nagrodzony, to utrzymuje on przyznane - tytuł oraz promocję na stronach serwisu blogroku.pl. Nagrody rzeczowe pozostają do dyspozycji Komisji Konkursowej.

2. Jeżeli Zwycięzca ma adres zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do celów podatkowych przed odebraniem nagrody zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju zamieszkania (lub numer dokumentu tożsamości wydany w państwie zamieszkania) dokładny adres zamieszkania

3. Uczestniczenie w uroczystości wieńczącej Konkurs jest pożądane, ale nie jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody.

4. Ewentualna wysyłka nagród odbędzie się na koszt Onet

N. Komisja Konkursowa.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i przebiegu głosowania, powołana została Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej weszły osoby delegowane przez Onet. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w kwestii zgodności zgłoszonych do Konkursu blogów z Regulaminem i ewentualnego odrzucenia zgłoszonych do Konkursu blogów. Ewentualne odrzucenie bloga z przyczyn regulaminowych może mieć miejsce na każdym etapie Konkursu. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

O. Postanowienia końcowe.

1. Onet zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w obowiązujących przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu Onet może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku weryfikacji, czy osoba nie jest wyłączona od udziału w Konkursie w myśl pkt. A2 i A3. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody, jak również uprawnia do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie blogów w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad określonych w niniejszym regulaminie Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zapolskiej 44. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Onet do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim Nagród.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

5. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Onet na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronach internetowych serwisu Konkursowego http://blogroku.pl.

8. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

9. Onet zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach regulaminu Konkursu oraz na podany przez nich adres poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Uczestnik Konkursu powinien niezwłocznie po powiadomieniu o planowanych zmianach powiadomić Organizatora o braku akceptacji i wycofać swój udział z Konkursu. Zamiany Regulaminu nie będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Konkursu wynikającej z poprzedniego brzmienia Regulaminu.

Sponsorzy:

Patroni medialni konkursu: