Regulamin głosowania SMS 2013

Regulamin głosowania w konkursie "Blog Roku 2013"

§ 1

Postanowienia ogólne

1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Sąd Rejestrowy pod nr KRS: 0000374849 (zwana dalej: "Organizatorem") jest organizatorem głosowania SMS-owego prowadzonego w konkursie pt. "Blog Roku 2013" (dalej "Głosowanie"), który to konkurs organizowany jest przez spółkę Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zapolskiej 44, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Sąd Rejestrowy pod nr KRS: 0000007763 (zwaną dalej: "Onet").

2. Celem Głosowania jest wyłonienie po 10 blogów w każdej ze zgłoszonych do konkursu "Blog Roku 2013" (dalej "Konkurs") kategorii tematycznej, tj: 1) Ja i moje życie, 2) Podróże 3) Pasje i  zainteresowania 4) Polityka, publicystyka, społeczeństwo 5) Kultura i popkultura 6) Twórczość artystyczna 7) Kulinarne 8) Profesjonalne i firmowe 9) Moda i uroda 10) Blogi nastolatków. Nominowane w każdej kategorii blogi trafią do oceny Kapituły Konkursu.

3. Informacje o blogach biorących udział w Konkursie rywalizujących o zwycięstwo oraz ich oznaczeniach do Głosowania, będą prezentowane na http://blogroku.pl.

4. Głosowanie SMS będzie prowadzone od dnia 30.01.2014 r. od godz. 15:00 do dnia 06.02.2014 r. do godz. 12:00. Głosy otrzymane po zamknięciu głosowania, tzn. od 12:00:01 nie będą brane pod uwagę w obliczaniu jego wyniku.

5. Udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play, Sferia i Cyfrowy Polsat.

6. Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., Grupy Onet.pl S.A., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska Sp. z o.o.,  P4 Sp. z o.o. i Digital Virgo S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Głosowaniu.

7. W Głosowaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, które winny posiadać oświadczenie opiekunów prawnych wyrażających zgodę na ich udziału w głosowaniu, do okazania na każde żądanie Organizatora.

§ 2

Warunki udziału w głosowaniu SMS

1. Aby wziąć udział w Głosowaniu, należy wysłać wiadomość tekstową SMS o treści odpowiadającej numerowi kodu bloga, na który chce się oddać głos, pod numer 7122, w terminie określonym w par.1 ust. 4. Informacja o numerze przypisanym blogowi będzie podawana na stronie Konkursu: http://blogroku.pl.

2. Poprawna treść wiadomości SMS powinna zawierać wyłącznie kod bloga podany na stronie Konkursu. W treści wiadomości SMS nie są dozwolone żadne inne znaki.

3. Koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 7122 wynosi 1,23 zł brutto (1 zł + VAT). Głosujący mogą wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości SMS, przy zastosowaniu zasady, że z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog. Po oddaniu głosu na dany blog z danego numeru telefonu, możliwe jest oddanie z wykorzystaniem tego numeru telefonu, głosu na inne blogi. Każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7122 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto.

4. W przypadku wysłania SMSa spoza terenu Polski, operator sieci gsm może naliczyć dodatkową opłatę roamingową, zgodnie z taryfą danego operatora. Opłata taka nie wchodzi w skład kosztu SMSa wykorzystywanego w Konkursie.

5. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi niniejszego Regulaminu, wymienione w ust. 1 i 2 § 2 niniejszego Regulaminu, z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem numeru bloga na którego oddano głos i podziękowaniem za udział w głosowaniu.

6. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów niniejszego Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów w Głosowaniu.

7. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego bloga.

8. Przy ustalaniu wyniku Głosowania są uwzględniane wyłącznie SMS-y wysłane zgodnie z zapisem par 2 ust 1 i 2, par 3 ust 2 i 3 niniejszego Regulaminu, zarejestrowane w systemach Organizatora nie później niż do chwili zakończenia głosowania.

§ 3

Obliczanie głosów w Konkursie

1. W wyniku głosowania SMS wyłonionych zostanie 100 blogów, po 10 z każdej kategorii tematycznej, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, które trafią do oceny Kapituły Konkursu. Ilość głosów otrzymanych przez poszczególne blogi zostanie wyświetlona na stronie Konkursu: http://blogroku.pl.

2. Głosy w głosowaniu SMS na wybrany blog można oddawać w przedziale od 30 stycznia 2014 roku od godz. 15:00 do 6 lutego 2014 roku do godz. 12:00. W przypadku niedostarczenia głosu - z przyczyn od Organizatora niezależnych - w czasie trwania głosowania do systemu Organizatora, głos nie zostanie zaliczony w głosowaniu.

3. W sytuacji, gdy dwa lub więcej blogów w tej samej kategorii tematycznej, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, otrzyma w Głosowaniu taką samą liczbę głosów, do oceny Kapituły Konkursu trafią w takiej sytuacji wszystkie blogi z danej kategorii tematycznej, które uzyskały taką samą liczbę głosów.

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem "Komisja Sprawdzająca – Głosowanie Blog Onet 2013", w terminie 14 dni od daty zakończenia Głosowania.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej do Organizatora.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 5

Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora i/lub Onet, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa lub ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków oraz na http://blogroku.pl.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto bloga głosów, pozyskanych poprzez działania niezgodne z regulaminem konkursu, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego numeru telefonu.

Sponsorzy:

Patroni medialni konkursu: